subsidie groendaken
Semi Extensieve Groendaken.
Deze prijzen zijn wel afhankelijk van onder ander bereikbaarheid, grootte en hoogte van het dak. Voor een juiste offerte kan u best contact met ons opnemen. Semi Extensieve Groendaken. Deze groendaken hebben een uitgebreider vegetatie, er wordt gewerkt met bloeiende kruidachtige planten/grassen, waardoor je een mooiere biodiversiteit creëert krijgt.
Subsidie groene daken - Smallingerland.
Laat de sterkte van de dakconstructie checken door een bouwkundige, zodat u zeker weet dat het dak sterk genoeg is voor de aanleg van een groen dak. Breng een wortelwerende laag aan om zo lekkages te voorkomen. Voordelen van groene daken.: het vertragen van de regenafvoer en daardoor het beperken van wateroverlast. isolatie van warmte en geluid. goede beheersing van het klimaat in de zomer en winter. een dakconstructie die langer meegaat. een groenere leefomgeving voor planten en dieren vooral voor bijen, vlinders en vogels en daardoor een hogere biodiversiteit. minder opwarming van de omgeving en zodoende een gezonder leefklimaat. Deel deze pagina. Gemeente Smallingerland Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten. Telefoonnummer: 0512 581234 E-mailadres.:
Subsidie voor aanleg Groene Daken Provincie Zeeland.
De subsidie is ook van toepassing op garages die op hetzelfde perceel staan van een bedrijfspand woning van eenzelfde eigenaar. V oor de aanleg van een groen dak op overkappingen, verandas en schuurtjes kunt u geen subsidie ontvangen. Het is ook mogelijk om als VVE een aanvraag te doen.
Groendaken - Gemeente Duffel.
Het bedrag van de premie per aanvrager en per woning bedraagt maximum 250 euro. Je woning moet in Duffel staan. Je kan hieronder het aanvraagformulier invullen.Je moet je aanvraag bezorgen aan omgeving en infrastructuur omgevingsloket vóór de aanleg van de installatie ofwel nadien maar dan wel binnen de 2 maanden na de aanleg van de installatie. Aanvraagformulier premie groendak 40,5Kb, pdf. Subsidiereglement groendaken 138,3Kb, pdf.
Premie groendak Stad Sint-Niklaas. bestuur. cultuur. documenten. fiets. geld. gezondheidszorg. leren. mobiliteit. natuur. opvang. veiligheid. waarschuwing. werken. werkenopafspraak. wonen.
Duurzaam bouwen verbouwen. Groendaken hebben tal van voordelen. Ze dragen onder meer bij tot waterbeheersing, lucht- en waterzuivering, vooral in stedelijk gebied. Ze werken ook geluidsdempend, vormen een uitstekende isolatie en dragen bij tot een groenere woonomgeving. Dien je premieaanvraag in voor de start van de werken. Na de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen kan je aan de slag. Je kan je aanvraag digitaal, maar ook per post of via e-mail indienen. Kom je graag persoonlijk? Maak een afspraak! Vraag je premie online aan. De stedelijke subsidie voor het aanleggen van een groendak is een financiële ondersteuning van de stad Sint-Niklaas voor het aanleggen van een groendak door natuurlijke personen op een gebouw dat een privaat hoofdgebruik heeft. Meer informatie over de premie vind je in de brochure 'Woonpremies' in Sint-Niklaas'. Brochure 'Woonpremies' in Sint-Niklaas'.' Aanvraagformulier premie groendak. Betalingsaanvraag premie groendak.
Subsidie groendaken - Gemeente Hove.
Ook hiervoor kanje van de gemeente een subsidie krijgen. Maar het aanleggen van een groendak is méér dan een alternatief voor het voorzien van een hemelwaterput. Groendaken hebben naast de waterbergende functie nog voordelen: ze vangen grote temperatuurschommelingen op het dak op, ze zorgen voor een langere levensduur van de dakbedekking, ze zuiveren de lucht van fijn stof, ze versterken de biodiversiteit en ze dragen bij tot de thermisch isolatie van het dak.
Subsidie groendak - Stad Turnhout.
Premies milieubesparende maatregelen. Een groendak is een dak waarop je een begroeiing van planten aanlegt. Het groendak bestaat uit minstens drie lagen: een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag. Bij een extensief groendak vegetatiedak bestaat de beplanting uit mossen, vetplanten en/of kruidachtige planten.
Subsidie hemelwaterinstallaties, infiltratievoorzieningen en groendaken Gemeente Meise.
Aanmelden handelszaak, raadpleging lokale bedrijven, Meise Fairtrade gemeente. Wonen, verbouwen en ruimtelijke planning. Bouwen en verbouwen, leegstand, sociale woningen, woonconsulent, ruimtelijke planning. Bouwen en verbouwen. Duurzaam verbouwen, bouwen en wonen. Subsidie hemelwaterinstallaties, infiltratievoorzieningen en groendaken. Subsidie hemelwaterinstallaties, infiltratievoorzieningen en groendaken.
Subsidie groendaken Groendak, Daktuinen, Groene daken.
Gebruik de pijltjes omhoog en omlaag om door resultaten van automatisch aanvullen te navigeren en druk op Enter om een resultaat te selecteren. Gebruikers van een touchscreenapparaat kunnen verkennen met aanraking of swipe-gebaren. Bekijk deze pin en meer op Klimaatstad - lopende acties van Sint-Niklaas Klimaatstad.
Subsidie voor de aanleg van een groendak Gemeente Brecht.
Subsidie voor de aanleg van een groendak. Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het zijn meestal plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging. De aanleg van groendaken zorgt voor heel wat voordelen voor het leefmilieu maar ook voor de dakeigenaar en de omwonenden.
Premie voor het aanleggen van een groendak - Gemeente Rumst.
Aanvraagformulier premie voor de aanleg van groendaken bij woningen of hun bijgebouwen hemelwater van de riolering. Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het zijn meestal plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging. Als je een groendak aanlegt, kan je hiervoor een premie aanvragen. Groendaken verhogen de ecologische waarde van daken verhogen van biodiversiteit en hebben een gunstige invloed op de waterhuishouding.: Ze reduceren de totale hoeveelheid afgevoerd water. Ze bufferen de piekhoeveelheid bij stortbuien. Verder geven groendaken in de zomer een verkoelend effect. De premie bedraagt 31 euro/m aangelegd groendak met een maximum van 300 euro. Inwoners van Rumst. Het betreffend dak kan slechts éénmaal betoelaagd worden. De premie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen zoals bedoeld in de codex Ruimtelijke ordening. De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan zullen de subsidies teruggevorderd worden. De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden. Doe je aanvraag via dit online aanvraagformulier.
Groendak premie Antwerpen? groendak-antwerpen.be.
De dakconstructie moet voldoende draagkracht bezitten voor eengroendak. Groendak premie Antwerpen. Bedrag van de groendak premie Antwerpen. Extensieve groendaken: 15 euro per m. Intensieve groendaken: 30 euro per m. De premie bedraagt maximum 65 m. De premie kan nooit meer bedragen dan100%van het factuur. Groendak premie Antwerpen aanvragen. Vul het aanvraagformulier in. Bezorg volgende documenten aan het EcoHuis. kopie van het factuur of een betalingsbewijs. bewijs van dakisolatie met minimale Rd-waarde3,5mK/W., plan met aanduiding van het groendak, met vermelding van de afmetingen. productinformatie over het groendak. fotos van het groendak.

Contacteer ons